Проблеми політичної історії України


Зображення домашньої сторінки журналу

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Історичний факультет


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Історичний факультет, кафедра української історії та етнополітики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара готують до видання у 2016 р. фаховий збірник наукових праць „Проблеми політичної історії України”, випуск 11-й

Основна проблематика збірника:
- Історія української державності.
- Реформи, війни та революції в історії українського суспільства.
- Діяльність політичних партій та громадських організацій в Україні.
- Діяльність української та російської політичної еміграції та її історичні постаті.

Вимоги до оформлення статей у збірник наступні:
Статті подаються українською мовою, їх обсяг повинен складати 10-14 сторінок тексту, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word. у вигляді комп’ютерного файлу. Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк. 2] або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою наприкінці тексту. Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. В посиланнях на літературу, які оформлюються відповідно до вимог державного стандарту, обов’зково вказувати місце та рік видання, видавництво та загальну кількість сторінок, а стосовно статті вказувати сторінки, на яких вона вміщена у виданні. Список літератури друкується через один інтервал 12 шрифтом.
На початку статті обов’язково вказувати УДК. Потім по середині сторінки вказуються жирним шрифтом ініціали та прізвище автора, нижче – назва навчального закладу або установи. Потім подається назва статті великими літерами жирним шрифтом. Після цього надаються короткі (3–5 рядків) анотації до статті українською та російською мовами, розгорнутий варіант аннотації (обсягом до однієї сторінки) англійською мовою (крім того, латинецею призвіще автора, назва статті та навчального закладу), а також перелік ключових слів (4–5 слів) трьома мовами.
До диска або дискети формату 3,5 додається роздрукований варіант статті. Відомості про автора вказуються на окремому аркуші (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада). Матеріали оформлені у невідповідності з вимогами та не відповідають проблематиці збірника, розглядатися редколегією не будуть.
Відповідальність за зміст статті несе її автор. Позиція автора може не співпадати з точкою зору редакційної колегії. Редакція збірника залишає за собою право здійснювати редагування надісланих матеріалів, не змінюючи їх по суті.
Статті подавати до 15 січня 2016 р.
Адреса редколегії: 49050, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,72 Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, історичний факультет, кімн.601.
Телефон для довідок: 374-98-63. Звертатися до проф. Шляхова Олексія Борисовича (м/т 0674250018).або доцента Яценка Віталія Яковича (772-40-54).

 

 Редакційна колегія:
д-р іст. наук, проф. О. Б. Шляхов (відп. редактор);
д-р. іст. наук, проф. В. В. іваненко; д-р. іст. наук, проф. Г. Г. Кривчик;
д-р. іст. наук, проф. В.С. Меметов;
канд. іст. наук, доц. С.І. Поляков; д-р. іст. наук, проф. С. І. Світленко;
д-р іст. наук, проф. В. В. Ченцов; д-р іст. наук, проф. В. К. Якунін;
канд. іст. наук, доц. В. Я. Яценко (відп. секретар)


 

                                           

                                   
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.